სკოლის მისია

                      სკოლის მისიაა შექმნას ჰარმონიული და ეფექტური გარემო  მოზარდის პიროვნული, სოციალური და კულტურული ზრდისთვის; ხელი შეუწყოს მოსწავლის აკადემიური , სოციალური უნარების და კომპეტენციების  განვითარებას,  გარემომცველი სამყაროს, ქვეყნის, ოჯახის სიყვარულისა და ერთგულების გრძნობის გაღვივებას, დემოკრატიული ფასეულობების  გაცნობიერება – ჩამოყალიბებას,   სამოქალაქო –  სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებას და სულიერ განვითარებას;  თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი ცოდნის ფორმირებას და მოზარდის მომზადებას საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციისათვის.

          

სრულად