ქართულიI-IV კლასების სტანდარტი
მათემატიკა I_IV
ბუნებისმეტყველების სტანდარტი
მე და საზოგადოება
ინგლისური
მეორე უცხოური ენა – წლიური პროგრამა
ტექნოლოგიები
ხელოვნება
მუსიკა – წლიური – დაწყებითი საფეხური
სპორტი