პირველკლასელთა რეგისტრაცია

pirvelklaseli

 

  1. დაბადების მოწმობის ქსერო ასლი ნოტარიულად დამოწმებული;
  2. საჯარო რეესტრის მიერ მინიჭებული პირადი ნომერი;
  3. ფოტოსურათი 2 ცალი (3X4);
  4. მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები;
  1. საბანკო რეკვიზიტებია

შ.პ.ს. სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ორიენტირებული საერო სკოლა „ბინული“   ს.კ. 202166324

ს.ს. „თიბისი ბანკი“

ანგარიში N GE39 TB715023 6020100001

გთხოვთ მიუთითეთ მოსწავლის სახელი, გვარი და კლასი.

E-mail: skolabinuli@gmail.com

საკონტაქტო ტელეფონებია:  238-99-86; 238-54-42.

უკან